ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം 005

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം വാരം അഞ്ചിലെ രചനകൾ

(ക്രമനമ്പർ, പ്രസിദ്ധീകരിച്ച തീയതി, രചനയുടെ ശീർഷകം, ഇനം, രചയിതാവിന്റെ പേര്, ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം’ രചനയ്ക്കു നൽകിയിരിയ്ക്കുന്ന ഗ്രേഡ് എന്നീ ക്രമത്തിൽ. ഒരു രചനയുടെ ശീർഷകത്തിൽ ക്ലിക്കു ചെയ്താൽ ആ രചന വായിയ്ക്കാനാകും.)

03 – ഫെബ്രുവരി 22, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 23: മഠത്തിലമ്മ – നോവൽ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – C

02 – ഫെബ്രുവരി 15, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 22: നിശ്ചയാർത്ഥം – നോവൽ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – C

01 – ഫെബ്രുവരി 04, 2017 – വേദാരണ്യം അദ്ധ്യായം 21: പട്ടം – നോവൽ – സജി വട്ടംപറമ്പിൽ – C

(രചനകൾ പ്രസിദ്ധീകരിയ്ക്കുന്ന മുറയ്ക്ക് അവയെ ഈ ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നതാണ്. രചനകളുടെ ലിസ്റ്റിൽ ഗ്രേഡു സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുമുണ്ടാകും. ഗ്രേഡുകളിൽ ഏറ്റവുമുയർന്നതു ‘സി’യാണ്. ആശയമഹിമ, ആശയവ്യക്തത, ഭാഷാസൗകുമാര്യം എന്നിവയാണു ഗ്രേഡിംഗിനായി വിലയിരുത്തപ്പെടുന്ന മുഖ്യഘടകങ്ങൾ.)

_________________________________________________________________________________

 

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം ഒന്നാം പേജ്

നിബന്ധനകൾ, മുന്നറിയിപ്പുകൾ, അറിയിപ്പുകൾ

രചനകളുടെ സമ്പൂർണലിസ്റ്റ്

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം രചയിതാക്കളുടെ ലിസ്റ്റ്

സമ്മാനാർഹമായ രചനകൾ

ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകത്തിലെ ലിങ്കുകൾ

വായനക്കാരുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ

വായനക്കാരുടെ ചോദ്യങ്ങളും അവരുടെ ഉത്തരങ്ങളും

ചില മലയാളം ബ്ലോഗ്സൈറ്റുകളിലേയ്ക്കുള്ള ലിങ്കുകൾ

‌_____________________________________________________________________________________

 

Save

Advertisements

About ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം

മലയാളം ബ്ലോഗെഴുത്തുകാർക്കു ‘ബ്ലോഗെഴുത്തുലോക’ത്തിലേയ്ക്കു ഹാർദ്ദമായ സ്വാഗതം.
This entry was posted in ബ്ലോഗെഴുത്തുലോകം, ബ്ളോഗെഴുത്തുലോകം and tagged , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.